Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za lata 2023-2024 oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za w/w badanie.

Warunki przeprowadzenia badania:

 1. Miejsce badania: siedziba Fundacji,
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na zebraniach Rady zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2023 oraz 2024  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 3. Biegły rewident w razie potrzeby będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu dotyczącego sprawozdania finansowego Fundacji,
 4. Badanie za rok 2023 musi zostać zakończone do 30 kwietnia 2024 r. włącznie z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
 5. Badanie za rok 2024 musi zostać zakończone do 30 kwietnia 2025 r. włącznie z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Oferta musi zawierać następujące dane:

 1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
 2. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta;
 3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
 4. wzór umowy;
 5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;
 6. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

Termin nadsyłania ofert: 01.08 – 04.09.2023 r.

Adres nadsyłania ofert: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole lub , 

Dodatkowych informacji (nie udostępnionych w karcie informacyjnej) udzieli Główny Księgowy, Pan Marek Wacław tel. 77/423 28 90 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub e-mail: 

O wyniku naboru wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.


Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133, 45 -837 Opole

NIP 754-13-06-435

REGON 530591858

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

– udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek;

– udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji;

– udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;

– prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;

– współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

– prowadzenie biura rachunkowego;

– organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

Wielkości osiągnięte w 2022 roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

11.941.712,61

Pozostałe przychody operacyjne

217.966,10

Przychody finansowe

4.954.167,78

Wynik finansowy netto

2.867.803,10

Suma bilansowa

341.984.856,85

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2023 roku

28

Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu:

– wprowadzenie;

– bilans;

– rachunek zysków i strat;

– informacja dodatkowa

Obraz autorstwa wayhomestudio na Freepik