Instrument Finansowy - Pożyczka na inwestycje w MŚP - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Instrument Finansowy – Pożyczka na inwestycje w MŚP

Instrument Finansowy – Pożyczka na inwestycje w MŚP

Tytuł projektu

Instrument Finansowy – Pożyczki na inwestycje w MŚP

Opis projektu

W ramach projektu Partner Finansujący ustanowi i zarządza Funduszem, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP.

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorstw województwa opolskiego z wyłączeniem MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki) w zakresie:

  • inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • inwestycji w rozwój MŚP zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty,
  • wdrożenia rozwiązań cyfrowych jako element wyżej wymienionych inwestycji.

Wartość projektu i dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 21.739.130,43 zł

  • wkład Funduszy Europejskich: 17.000.000,00 zł,
  • wkład Funduszu Powierniczego KW FP: 3.000.000,00 zł,
  • wkład Partnera Finansującego: 1.739.130,43 zł.

Grupa docelowa

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego, z wyłączeniem MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).

Rezultaty projektu

Udzielenie co najmniej 71 Jednostkowych Pożyczek.

Projekt realizowany jest przez Partnera Finansującego:

Fundacja Rozwoju Śląska (Lider Konsorcjum), ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie