Statut Fundacji - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę

Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA 
 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Rozwoju Śląska, zwana  dalej Fundacją, ustanowiona przez: Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego
  z siedzibą w Raciborzu, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno – Społeczne we Wrocławiu, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia drugiego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku (2.12.1991), sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Cecylią Sterc.
 2. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w języku niemieckim: „Stiftung für die Entwicklung Schlesiens.”
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może zakładać stałe i czasowe placówki terenowe, w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 
 4. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Rozwoju Śląska” lub napisem „Stiftung für die Entwicklung Schlesiens.”
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także tworzyć i przystępować do spółek.  
 6. Fundacja może podejmować się tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio albo za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  1. 64.92.Z-Pozostałe formy udzielania kredytów;
  2. 94.99.Z-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  3. 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
   i zarządzania;
  4. 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  5. 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  6. 69.20.Z działalność rachunkowo—księgowa; doradztwo podatkowe.
 3. Przy uwzględnieniu postanowień § 4 Statutu na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest zgodnie z treścią statutu część Funduszu założycielskiego w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.).


II. Majątek Fundacji

§ 4

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota łącznie dwa tysiące sto złotych (2.100,00 zł), zwana funduszem założycielskim, wniesiona do Fundacji przez Fundatorów oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji. 
 2. Fundusz założycielski może być w kwocie 1.000,00 (słownie jeden tysiąc złotych)  przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności:
  1. środki pochodzące z krajowych i zagranicznych: darowizn ze źródeł publicznych
   i prywatnych, zapisów i spadków; 
  2. dochody z lokat kapitałowych i papierów wartościowych; 
  3. dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach; 
  4. dochody z działalności gospodarczej. 
 4. Zysk uzyskiwany przez Fundację jest przeznaczany w całości na realizację jej celów statutowych.
 5. Fundacja może tworzyć Fundusze zapasowe, rezerwowe i inne.

§ 5

Lokowanie majątku Fundacji w spółkach i papierach wartościowych może  się odbywać z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących. 

III. Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 6


Celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach życia społecznego
i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak:

 1. przemysł;
 2. rolnictwo; 
 3. usługi;
 4. działalność mniejszości niemieckiej w Polsce;
 5. ochrona środowiska naturalnego;
 6. ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna;
 7. oświata i wychowanie;
 8. kultura;
 9. sport oraz Kultura fizyczna;
 10. ochrona zabytków i miejsc pamięci;
 11. wspólnoty religijne;
 12. działalność Gospodarcza.

§ 7

W realizacji swych celów Fundacja kieruje się obowiązującymi przepisami prawnymi oraz niniejszym statutem. 

§ 8

 1. Fundacja uczestniczy w przedsięwzięciach zgodnych z jej celami statutowymi. 
 2. Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej, ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku.
 3. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego wspieranego przedsięwzięcia. 

§ 9

Pomoc materialna przyznawana jest przez Fundację z zastrzeżeniem, że odbiorca świadczeń spełni określone warunki, a w szczególności zobowiąże się: 

 1. wykorzystać uzyskane świadczenia zgodnie z ustalonym celem pod rygorem ich zwrotu wraz ze stosownymi odsetkami;
 2. na żądanie Zarządu Fundacji złożyć odpowiednie sprawozdanie z wykorzystania środków. 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek,
 2. Udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji; 
 3. udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej; 
 4. prowadzenie oraz udział w pracach badawczych, planistycznych, a także organizowanie grup ekspertów;
 5. prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej; 
 6. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; 
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpraca ze środkami masowego przekazu;
 8. prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, ekonomicznego, prawnego; 
 9. organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

IV. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są: 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

A. Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i doradczym.
 2. W skład Rady wchodzą aktualni przewodniczący Zarządów Towarzystw Fundatorów,
  a mianowicie: Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno – Społecznego we Wrocławiu; ponadto dwóch członków deleguje zarząd Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim; a jednego członka delegują przewodniczący Towarzystw – Fundatorów dokonując wyboru według zasad głosowania określonych w § 24 niniejszego statutu. Kadencja delegowanego bądź wybranego członka Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji członek rady działa do dnia delegowania bądź wyboru nowego członka rady. 
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania przez podmiot delegujący. 
 4. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady i Zarządu Fundacji.

§ 13

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 
 2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady. 
 3. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego pod jego nieobecność. 

§ 14

Do zadań Rady należy:

 1. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 2. występowanie z inicjatywami dotyczącymi działalności Fundacji;
 3. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, w tym zatwierdzanie planu finansowego (dochodów i wydatków), o którym mowa w § 26 Statutu i jego zmiany;
 4. wyrażenie zgody na: utworzenie przez Fundację spółki, przystąpienie przez Fundację do Spółki, połączenie się z innym podmiotem;
 5. wyrażanie zgody na wydatkowanie środków przekraczających jeden milion złotych na jedno przedsięwzięcie;
 6. kontrola zgodności działania Fundacji z przepisami prawa, Statutem, Regulaminami oraz Uchwałami Rady – samodzielnie lub poprzez zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny;
 7. sprawowanie wobec Zarządu Fundacji funkcji nadzorczej i kontrolnej, w tym powierzanie zadań w ramach tej funkcji podmiotom zewnętrznym,
 8. ocena działalności Zarządu Fundacji za rok poprzedni na podstawie:
  1. sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
  2. sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności Fundacji, w tym sprawozdania
   z realizacji planu finansowego (dochodów i wydatków) za rok miniony;  
  3. sprawozdania z działalności Fundacji;
  4. opinii biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie dokumentacji związanej
   z zamknięciem rocznym
 9. podejmowanie na podstawie oceny, o której mowa w punkcie poprzednim stosownych uchwał,
  w tym w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy;
 10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie dokumentacji związanej z zamknięciem rocznym, w tym sprawozdania finansowego;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie diet, bądź kwot stanowiących zwrot kosztów na rzecz członków organów Fundacji;
 12. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
 13. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, trybie przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji oraz powołania likwidatora;
 14. podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Członków Zarządu;
 15. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 15

 1. Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów statutowych. 
 2. W okresach między posiedzeniami Rady jej członkowie mogą zgłaszać Zarządowi swoje sugestie i uwagi co do działalności Fundacji.


§ 16

 1. Rada jest zwoływana na zwyczajne posiedzenia przez Przewodniczącego, co najmniej jeden raz w roku, w tym obligatoryjnie w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego. 
 2. Z własnej inicjatywy Przewodniczącego, na wniosek trzech członków Rady, bądź na wniosek Zarządu, Rada zwoływana jest na posiedzenie nadzwyczajne.
 3. Posiedzenie Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia zwyczajnego i na 3 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 17

Z zastrzeżeniem § 24 Statutu Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków obecnych na posiedzeniu. 

§ 18

Uchwały w sprawach zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji oraz w sprawach personalnych podejmowane są większością 2/3 głosów.

B. Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. 
 2. Rada Fundacji decyduje o liczbie członków Zarządu. 
 3. Rada wybiera na okres kadencji Prezesa oraz Wiceprezesa Fundacji spośród członków Zarządu.
 4. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom. 
 5. Wiceprezes zastępuje Prezesa pod jego nieobecność. 
 6. Pierwszy Zarząd Fundatorzy powołują w akcie notarialnym z dnia 2.12.1991 r. 
 7. Kadencja członka Zarządu trwa cztery lata. Po upływie kadencji członek zarządu działa do dnia powołania nowego członka Zarządu. 
 8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci, odwołania przez podmiot powołujący lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Radę Fundacji.
 9. Członkowie Zarządu mogą świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.  
   

§ 20

 1. Zarząd:
 1. kieruje Fundacją;
 2. działa według Statutu oraz Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji;
 3. jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem na rzecz Rady Fundacji.
 1. Zarząd tworzą Prezes, Wiceprezes oraz członkowie Zarządu.
 2. Umowy o pracę, oraz umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, zawiera Rada Fundacji, w której imieniu podpisuje umowy Przewodniczący Rady lub pełnomocnik wymieniony w uchwale Rady. 
 3. Do właściwości Zarządu należy w szczególności:
  1. ustalanie i korekta programów działania Fundacji;
  2. przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków; 
  3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania środków finansowych, rzeczowych oraz prowadzenia negocjacji z potencjalnymi ofiarodawcami; 
  4. podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji o wartości nie przekraczającej jednorazowo (rocznie) jeden milion złotych;
  5. określanie zasad przyznawania wynagrodzeń oraz ustalanie ich wysokości dla członków Rady i Zarządu z tytułu zleconych im dodatkowo prac na rzecz Fundacji; 
  6. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu przedmiotowego oraz form organizacyjnych; 
  7. podejmowanie decyzji w sprawach utworzenia stałych lub czasowych placówek terenowych Fundacji;
  8. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących powołania i odwołania prokurenta;
  9. zatwierdza regulamin organizacyjny jednostek terenowych Fundacji;
  10. ustala schemat organizacyjny Fundacji i Regulamin Pracy.
  11. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników w Fundacji i jednostek terenowych;
  12. powołuje kierowników;
  13. występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 4. Prezes Fundacji:
  1. reprezentuje jednoosobowo Fundację na zewnątrz, w stosunkach z władzami publicznymi,
    w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
  2. kieruje pracami Zarządu;
  3. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i podejmuje czynności nie przekraczające zwykłego zakresu zarządu;
  4. przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie utworzenia stałych i czasowych placówek terenowych oraz przystąpienia do spółek oraz innych organizacji gospodarczych
   i społecznych;
 5. Jeżeli w głosowaniach Zarządu zapadnie taka sama liczba głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

Zarząd ustala szczegółowe zasady swego działania w regulaminie podlegającym zatwierdzeniu przez Radę. 
 


V. Składanie oświadczeń woli

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub jeden członek Zarządu
  i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
 2. W trybie podanym w ust. 1 Zarząd może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania. 

VI. Głosowanie, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych Fundacji


§ 23

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej: 

 1. uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych; głos wstrzymujący nie liczy się; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu; 
 2. członkowie organów Fundacji powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Fundacji (w szczególności faxem na podany numer, pocztą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wiadomością tekstową SMS na podany numer telefonu komórkowego, listem poleconym, przesyłką kurierską i innymi stosowanymi sposobami);
 3. obrady organów Fundacji są protokołowane; do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał;
 4. uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane na odległość, w szczególności w drodze elektronicznej lub za pomocą obiegowego zbierania głosów;
 5. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie, zwykłą większością głosów, osób uprawnionych obecnych na posiedzeniu.  

VII. Następstwo prawne

§ 24

W przypadku likwidacji Towarzystwa – Fundatora w jego prawa wstępuje za zgodą Rady Fundacji, podmiot wyznaczony przez likwidatora Towarzystwa. 


VIII. Biuro Fundacji

§ 25

 1. Administracyjno – techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje dyrektor, powołany przez Zarząd. 
 2. Dyrektor realizuje uchwały zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd preliminarza wydatków Biura. 


IX. Finanse i rachunkowość Fundacji

§ 26

 1. Fundacja działa w oparciu o plan dochodów i wydatków, uchwalony przez Zarząd. Działalność gospodarcza prowadzona jest według zasad rozrachunku gospodarczego i wchodzi do planu dochodów i wydatków oraz do sprawozdania finansowego jedynie wynikiem finansowym. 
 2. Gospodarkę finansową i ewidencję księgową Fundacja prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 


§ 27

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 


§ 28

 1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności sporządza Zarząd w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 2. Zarząd Fundacji przekazuje sprawozdanie finansowe biegłym rewidentom wybranym przez Radę Fundacji celem jego zbadania.
 3. Po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów Rada Fundacji rozpatruje
  i zatwierdza sprawozdanie finansowe.
 4. Sprawozdanie sporządzone przez Zarząd przesyłane jest Ministrowi nadzorującemu Fundację
  w ciągu 14 dni od jego zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 


X. Likwidacja Fundacji

§ 29

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele z zakresu opieki i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, nauki, ochrony środowiska lub ochrony zabytków. O ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje Rada Fundacji. 


§ 30

Rada zawiadomi Ministra nadzorującego Fundację o jej likwidacji i sposobie wykorzystania majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

Statut z dnia 20.09.2021r. obowiązujący od dnia 20.09.2021r.