Pożyczki preferencyjne - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne

Pożyczki preferencyjne

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

do 500 tys. zł 10 lat Dowiedz się więcej

Pożyczka na inwestycje w MŚP

1 mln zł 5 lat Dowiedz się więcej

Pożyczka na wdrażanie TIK

1 mln zł 5 lat Dowiedz się więcej

Program rozwoju MSP

do 500 tys. zł. 5 lat Dowiedz się więcej

Prosta pożyczka na działalność gospodarczą

100.000 zł 12 msc Dowiedz się więcej

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

do 1 mln zł 3 - 10 lat Dowiedz się więcej

Fundusze zamknięte

Dowiedz się więcej

FAQ

Często zadawane pytania dot. pożyczek

Czy Fundacja wymaga dostarczenia przed popisaniem umowy pożyczki zaświadczenia o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS?

Tak. Przed podpisaniem umowy pożyczki należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS. Jeśli dokumenty podpisane zostały w sposób elektroniczny wraz z zaświadczeniami Pożyczkobiorca powinien dostarczyć wszystkie otrzymane z wybranej instytucji załączniki, które umożliwią Fundacji weryfikację złożonego podpisu.

Czy dokumenty wystawione w języku innym niż polski, przedstawione do rozliczenia pożyczki, powinny być przetłumaczone?

Tak. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

Czy można ze środków pożyczki dokonywać płatności gotówkowych?

Płatności powinny być dokonywane zgodnie z  art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Zgodnie z treścią ww. przepisu „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

– jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (…)”.

Mając powyższe na uwadze, przypominamy o obowiązku zapewnienia zgodności wydatków przedstawianych do rozliczenia przez Pożyczkobiorcę z przepisami w/w ustawy. Wydatki dokonane z naruszeniem wskazanych regulacji uznane zostaną za niekwalifikowalne. W związku koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy płatności gotówkowych zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem przelewów między rachunkami.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki?

Osobami  ubezpieczonymi  powinny być osoby wymienione w Księdze Wieczystej nieruchomości.  Miejsce ubezpieczenia powinno być zgodne z Księgą Wieczystą lub jeśli nie ma dokładnego adresu w Księdze Wieczystej  przywołanie numeru działki lub Księgi Wieczystej.  W przypadku jeśli wcześniej była cesja na rzecz innego banku lub Fundacji powinna być ona wpisana do polisy wraz z właściwą kwotą cesji lub wykreślona jeżeli jest już nieaktualna. Należy również dostarczyć potwierdzenie zapłaty za polisę. Polisa powinna posiadać podpisy ubezpieczyciela i ubezpieczających. Zakres ubezpieczenia powinien być zgodny z regulaminem udzielania pożyczek. Wartość ubezpieczenia powinna być zgodna z wartością rynkową lub dokumentami wewnętrznymi firmy stanowiącymi załącznik do wniosku o pożyczkę.

Czy pożyczkę należy zabezpieczyć? Jakich zabezpieczeń wymaga Fundacja?

Tak. Wszystkie pożyczki udzielane przez Fundację wymagają ustanowienia, uzgodnionego z Fundacją prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zabezpieczeniem mogą być w szczególności: gwarancja bankowa, poręczenie według prawa wekslowego, poręczenie według prawa cywilnego, hipoteka, blokada środków na rachunkach bankowych pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej, przelew (cesja) wierzytelności (również z tytułu ubezpieczenia), zastaw na prawach, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie), ubezpieczenie pożyczki, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy. Stosowana jest zasada, ze wartość zabezpieczenia powinna wynosić 150 % wartości pożyczki.

Czy pożyczkę należy rozliczyć?

Tak. Większość pożyczek oferowanych przez Fundację wymaga rozliczenia (poza Prostą Pożyczką na Działalność Gospodarczą). Rozliczenie dokonywane jest w formie kopii faktur lub innych dokumentów zakupowych wraz z potwierdzeniem zapłaty. Niektóre programy dopuszczają możliwość przedłożenia zestawienia dokumentów księgowych. Czas na rozliczenie wydatków finansowanych pożyczką jest różny, w zależności od danego programu pożyczkowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w dokumentach programowych lub konsultując się z pracownikiem Działu Pożyczek.

Na jaki okres można wziąć pożyczkę obrotową w Fundacji? Regulamin wskazuje na okres spłaty do 36 miesięcy.

Okres spłaty pożyczki obrotowej, zgodnie z zapisami regulaminu powinien zostać dostosowany do cyklu obrotowego w firmie. Cykl ten różni się w zależności od branży, w jakiej funkcjonuje dana firma. Na przykład jeśli obrót towarem w firmie handlowej następuje w okresie do roku, wnioskodawca może wystąpić o pożyczkę obrotową z rocznym okresem spłaty. Inaczej jest w przypadku branży budowlanej. Jeżeli firma buduje domy na sprzedaż i na ten cel potrzebuje sfinansować materiały, surowce lub usługi podwykonawców, to okres spłaty takiej pożyczki może być dłuższy, ponieważ budowa i odsprzedaż budynków będzie trwała dłużej.

Czy wniosek o pożyczkę może złożyć duże przedsiębiorstwo?

Nie. Programy pożyczkowe Fundacji skierowane są do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to zatrudnienie w firmie na poziomie poniżej 250 etatów, obroty poniżej 50 mln EUR. oraz całkowity bilans roczny poniżej 43 milionów EUR. W przypadku występowania powiazań osobowych lub kapitałowych między firmami powyższe parametry należy traktować łącznie dla wszystkich powiązanych firm.

Czy wniosek o pożyczkę należy złożyć osobiście w Fundacji?

Nie. Fundacja już kilka lat temu wdrożyła nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalające na pełną obsługę składanego wniosku o pożyczkę w sposób zdalny (‘’bez wychodzenia z domu’’). Do złożenia wniosku wystarczy założenie konta na stronie Fundacji oraz przesłanie wniosku poprzez generator wniosków wraz z załącznikami w formie plików pdf. Każdemu wnioskodawcy przydzielony zostaje opiekun, który służy doradztwem w sprawach formalnych.

Czy można dokonać zakupu za granicą?

Tak. Zakupy w ramach pożyczki mogą być również dokonywane za granicą.

Czy można w ramach pożyczki kupić używaną maszynę lub pojazd?

Tak. Procedury programów pożyczkowych realizowanych przez Fundację nie przewidują ograniczeń co do wieku maszyny, urządzenia czy pojazdu. Pożyczkobiorcom sugerujemy natomiast zakupy środków trwałych w dobrym stanie technicznym pozwalającym na ich użytkowanie co najmniej w okresie spłaty pożyczki. Należy zwrócić także uwagę, że niektóre programy pożyczkowe, zwłaszcza te bez oprocentowania, stawiają wymóg wprowadzenia w firmie innowacji (nowej usługi, nowego produktu). W tych programach starsza maszyna może być przeszkodą w uzasadnieniu nowoczesnych funkcji.

Czy rolnicy mogą również skorzystać z pożyczki Fundacji? Czy można zaciągnąć pożyczkę na cele konsumpcyjne np. zakup mieszkania?

Fundacja oferuje również wsparcie dla rolników w ramach Programu Rozwoju Gospodarstw Rolnych. Finansowane są zarówno zakupy inwestycyjne (np. zakup maszyn, pojazdów rolniczych, ziemi czy stada podstawowego) jaki i wydatki obrotowe (np. zakup materiałów, surowców). Ważne, aby wydatki były bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Fundacja nie oferuje wsparcia na cele konsumpcyjne.

Czy warunki finansowe pożyczek Fundacji są korzystniejsze niż w bankach?

Tak. Niemal wszystkie pożyczki w Fundacji mają charakter preferencyjny, ponieważ realizowane są z udziałem środków publicznych: samorządowych, krajowych, europejskich. Dlatego oferta pożyczkowa Fundacji jest zawsze korzystniejsza od oferty instytucji komercyjnych np. takich jak banki.

Czy mogę wliczyć uzyskaną pożyczkę w koszty działalności gospodarczej?

Kosztem podatkowym są odsetki. Spłacany kapitał nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wnioskodawca uzyskuje korzyść podatkową z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego finansowanego pożyczką.

Jaki jest czas oczekiwania na pożyczkę?

W większości programów pożyczkowych Fundacji terminy rozpatrzenia wniosków wynoszą do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Niektóre programy zakładają terminy 14 -dniowe. Szczegóły określa regulamin danego programu. W praktyce terminy rozpatrywania wniosków są krótsze.

Czym jest kompletny wniosek?

Wniosek posiadający wszystkie wymagane zapisy i do którego dołączono wszystkie wymagane załączniki.

Czy pożyczkę można łączyć z dotacją?

Większość programów pożyczkowych Fundacji posiada status środków publicznych i nie może być łączona z dotacjami. Wyjątkiem są programy realizowane ze środków własnych Fundacji tj.: Program Rozwoju MSP, Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych oraz Prosta Pożyczka na Działalność Gospodarczą. Programy te można wykorzystywać m.in., jako pożyczki pomostowe w celu prefinansowania wydatków w ramach dotacji, które w przyszłości zostaną zrefundowane. Nabory wniosków w ramach tych programów pożyczkowych uzależnione są od dostępności środków.