Pożyczka na inwestycje w MŚP - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Pożyczka na inwestycje w MŚP

Pożyczka na inwestycje w MŚP

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego, z wyłączeniem MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki)

Na co?
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty,
 • wdrożenia rozwiązań cyfrowych jako element wyżej wymienionych inwestycji.
Na jak długo?
 • okres spłaty pożyczki to: 5 lat,
 • okres karencji to 6 miesięcy,
 • możliwość uzyskania preferencji polegających na wydłużeniu okresu spłaty i karencji.
Ile?

Maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

Oprocentowanie 2% (w przypadku udzielenia pomocy de minimis)

Możliwość uzyskania preferencji polegających na obniżeniu oprocentowania.

 

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA INWESTYCJE W MŚP ROZPOCZNIE SIĘ 29 LIPCA 2024 (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 8.00

 

Najczęściej stosowane zabezpieczenia

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 • Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 • Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wypłata Pożyczki następuje w transzach albo w formie płatności na rachunki kontrahentów, na podstawie dyspozycji i faktur złożonych przez Pożyczkobiorcę. W uzasadnionym przypadku wypłata może mieć formę jednostkowej płatności na rachunek Pożyczkobiorcy.
 • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, wraz z dowodem zapłaty.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.