Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dla kogo?
 • spółdzielnie socjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 • spółdzielnie pracy,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265),
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Na co?
 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego,
 • rozszerzenie działalności,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES
Na jak długo?
 • do  5 lat w przypadku POŻYCZKI NA START ,
 • do 7 lat w przypadku POŻYCZKI NA ROZWÓJ do 400 tys. zł,
 • do 10 lat w przypadku POŻYCZKI NA ROZWÓJ powyżej 400 tys. zł.
Ile?
 • do 100 tys. zł  w przypadku POŻYCZKI NA START,
 • do 500 tys. zł w przypadku POŻYCZKI NA ROZWÓJ.
 • oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta weksli NBP: aktualnie 5,8 %
 • brak opłat i prowizji,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • możliwość umorzenia 25% kapitału pożyczki.

Projekt  ,,Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”  realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Dofinansowanie ze środków europejskich: 147 634 437,00 PLN

 

POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

W nawiązaniu  do zawartej w dniu 25.06.2024r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/PES/324/2024/IV/EFS/048 w ramach KONSORCJUM w składzie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej, Fundacja Rozwoju Śląska, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY ogłaszają:

NABÓR WNIOSKÓW na pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach programu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który rozpoczynamy w dniu 11.07.2024r.

Instrument Finansowy w ramach projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej na różnych etapach rozwoju, odpowiadając różnym ich potrzebom.

Zakłada się finansowanie pożyczek przeznaczonych dla PES w początkowym okresie ich działalności „POŻYCZKA NA START” oraz pożyczek umożliwiających rozwój tych podmiotów „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”.

Dofinasowanie projektu w Makroregionie południowym wynosi 7 000 000,00 PLN

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
Z MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO OBEJMUJĄCEGO WOJEWÓDZTWA: 

PODKARPACKIE, ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE

Ostateczni odbiorcy

Wsparciem zostaną objęte podmioty z sektora Ekonomii Społecznej i są to:

 • spółdzielnie socjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia jst).

POŻYCZKA NA START

Przeznaczone dla PES działających nie dłużej niż 12 m-cy,

Maksymalna wysokość pożyczki do 100 tys. zł

Maksymalny okres spłaty do 5 lat

Przykładowe przeznaczenie środków z pożyczki:

 1. Kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 2. Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego:
 • zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 1. Rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy;
 3. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 4. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Przeznaczone dla PES działających powyżej 12 m-cy,

Maksymalna wysokość pożyczki do 500 tys. zł

Okres spłaty do 7 lat przy pożyczce do 400 tys. zł

Okres spłaty do 10 lat przy pożyczce powyżej 400 tys. zł

Przykładowe przeznaczenie środków z pożyczki:

 1. Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
  • z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
  • z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 2. Rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 3. Tworzenie nowych miejsc pracy;
 4. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Warunki udzielenia umorzeń

W ramach „POŻYCZEK NA START” i „POŻYCZEK NA ROZWÓJ” zastosowanie mają tożsame warunki umorzeń. Możliwość umorzenia 25 % wypłaconego kapitału pożyczki dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem osiągnięcia wymiernych korzyści społecznych, zdefiniowanych jako:

 1. Utworzenie miejsc/a pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. Realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne),
 3. Realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

Tryb składania wniosków

Partnerzy Finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego obejmującego województwa podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z REGULAMINEM INSTRUMENTU FINANSOWEGO ,,EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

 Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego Partnera Finansującego

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją i przesłać na wskazany adres mailowy Partnera Finansującego

 Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole, mail: sekretariat@frs-cb.pl

 

Punkty obsługi klienta

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Osoby do kontaktu: Małgorzata Krawczyk  tel.. 77 423 29 16 mail: malgorzata.krawczyk@frs-cb.pl

Placówka w Łodzi
ul. Andrzeja Struga 78 lok. B-1, 90-557 Łódź
Osoby do kontaktu: Agnieszka Smolarek tel. 665 107 017 mail: agnieszka.smolarek@frs-cb.pl


POZOSTAŁE PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, www.rarr.rzeszow.pl

Osoby do kontaktu:

Renata Bartnik, tel. (17) 86 76 256, mail: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Monika Brózda, tel. (17) 86 76 231, mail: mbrozda@rarr.rzeszow.pl

Maciej Gałas, tel. 791 005 424, mail: mgalas@rarr.rzeszow.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, www.arrsa.pl

Osoby do kontaktu:

Monika Różdżyńska, tel. 33 470 83 23, mail: mrozdzynska@arrsa.pl

Agnieszka Mańdok, tel. 33 470 83 19, mail: amandok@arrsa.pl

Placówka w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka
Osoba do kontaktu: Monika Marek, tel. 606430625, mail: mmarek@arrsa.eu

Placówka w Rabce Zdroju
ul. Orkana 20F lok. 1, 34-700 Rabka-Zdrój
Osoba do kontaktu: Iwona Traczyk, Tel. 605 517 685, mail: itraczyk@arrsa.eu

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN INSTRUMENTU FINANSOWEGO ,,EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników.

W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.