Pożyczki inwestycyjne 0% - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Pożyczki inwestycyjne 0%

Pożyczki inwestycyjne 0%

Informujemy, ze nabór wniosków został zamknięty

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego, zamierzające zrealizować inwestycję na terenie woj. opolskiego.

Na co?

Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020;

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota to 1.000.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.

Oprocentowanie: 0%
Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

  • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
  • Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
  • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
  • Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

  • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 60 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
  • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
  • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, wraz z dowodem zapłaty.
  • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.

Instrument Finansowy realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/1422/2022/I/DIF/Z/470 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego, wyłonioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego –  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17.647.058,82 zł., z czego 15.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.