Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 1 - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 1

Preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną 1

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo z sektora MSP zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego

Pożyczki na Efektywność Energetyczną przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego

Na co?

Inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Inwestycje polegające na zastosowaniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią.

Inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.

Inwestycje polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej

Inwestycje polegające na instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł  odnawialnych, jako element uzupełniający projektu.

audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

W przypadku projektów, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60% okres spłaty może zostać wydłużony do 120 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału może zostac wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy.

Ile?

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100% brutto.

KOSZTY POŻYCZKI:

 • Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  – 0 %  (pomoc de minimis)
  – w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis– na warunkach rynkowych.
 • Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • Brak możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 • Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 • Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 • W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 • Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante.
 • Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Powinny one zawierać dodatkową informację dotyczącą redukcji emisji CO2 w wyniku proponowanego wariantu termomodernizacji.
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9717/2017/1/DIF/066 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Szanowni Państwo, firma Atmoterm SA przygotowała specjalną ofertę cenową audytów energetycznych dla klientów Fundacji zamierzających skorzystać z niniejszej formy wsparcia. Szczegóły znajdują się pod linkiem

Szanowni Państwo, Fundacja nawiązała również współpracę z firmą EKO-KIMS, świadczącą usługi w zakresie nas doradztwa technicznego, badań termowizyjnych, testów szczelności oraz porad w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Internetowych:

www.termowizjadlaciebie.pl oraz  www.ekokims.pl

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod nr tel. 516-445-516 lub e-mail-em na adres: biuro@ekokims.pl; biuro@termowizjadlaciebie.pl.