Preferencyjne pożyczki na nowe produkty i usługi - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki na nowe produkty i usługi

Preferencyjne pożyczki na nowe produkty i usługi

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.

Małe i Duże Pożyczki Inwestycyjne to nowy program finansowania przedsiębiorstw, zamierzających realizować przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Celem Programu jest wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek co najmniej 245 mikro, małych i średnich firm, realizujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego.

Na co?
 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu.
Na jak długo?

Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy.

Mała Pożyczka Inwestycyjna: do 60 miesięcy (inwestycje ekologiczne do 84 miesięcy).

w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy (inwestycje ekologiczne do 24 miesięcy).

Ile?

Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1.200.000,00 zł.

Mała Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 150.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.

KOSZTY POŻYCZKI:

 • Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  – 0 %  (pomoc de minimis)
  – w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis– na warunkach rynkowych.
 • Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych pożyczkobiorcy.
 • Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej.
 • Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki.
 • W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

 • Finansowanie majątku obrotowego.
 • Refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.
 • Spłata zobowiązań publiczno – prawnych.
 • Finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 • Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych.
 • Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć.
 • Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.
 • Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
 • Finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w kartach produktu.

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

 1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego –  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 53.025.372,08 zł., z czego 45.200.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.
 2. Nr 2/RPOP/3317/2017/IV/DIF/024 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 57.604.535,78 zł., z czego 48.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.