Preferencyjne pożyczki płynnościowe - POIR 2 - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki płynnościowe – POIR 2

Preferencyjne pożyczki płynnościowe – POIR 2

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa opolskiego, dolnośląskiego.

Na co?

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki),
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Ile?

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 15.000.000,00 zł, nie większa jednak niż:

 • 25% łącznego obrotu firmy w 2019r. albo
 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń w 2019 roku (w tym podwykonawców).

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 • Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł najczęstszym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka – jeśli dotyczy).
 • Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.

INNE WARUNKI:

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.