Preferencyjne pożyczki płynnościowe - POIR 3 - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki płynnościowe – POIR 3

Preferencyjne pożyczki płynnościowe – POIR 3

Informujemy, że nabór wniosków został wstrzymany.

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

Na co?

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, inwestycyjne na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowę działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy, np. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.:
  a) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
  b) wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wyniesie 30-40% całkowitych wydatków finansowanych pożyczką, można ubiegać się o kwotę 1,5 mln zł.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Ile?

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 1.000.000,00 zł

KOSZTY POŻYCZKI:

 • 0% (pomoc de minimis lub pomoc publiczna),
 • Oprocentowanie na warunkach rynkowych (w przypadku braku możliwości udzielenia ww. pomocy).

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Zastaw rejestrowy dotyczący środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki i podlega ono rozliczeniu.
 3. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w Karcie produktu.

Instrument Finansowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/VIII/DIF/510 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego, wyłonioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego –  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego.

Wartość Instrumentu: 15.463.917,53 zł, z czego 15.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.