Preferencyjne pożyczki płynnościowe - Fundacja Rozwoju Śląska
Zamów rozmowę
Strona główna / Pożyczki preferencyjne / Preferencyjne pożyczki płynnościowe

Preferencyjne pożyczki płynnościowe

Dla kogo?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

Pożyczka Płynnościowa (PP) służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.

Na co?

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

Na jak długo?

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki.

Ile?

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 500.000,00 zł.

KOSZTY POŻYCZKI:

Pożyczka może być oprocentowana:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488 z późn. zm.), 0 % (pomoc de minimis)
 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie Pożyczki na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 • Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka – jeśli dotyczy).
 • Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.

INNE WARUNKI:

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
 • Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 • Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

Projekt realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania”  realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej nr 2/RPOP/5120/2020/0/DIF/247 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie z wolnej ręki, zgodnie z ustawą  z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość projektu: 24 200 000,00 zł z czego 24 200 000,00  zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.